Skydd och behandling av personuppgifter

Skydd och behandling av personuppgifter Störningsjouren i Göteborg AB

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Störningsjouren värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen på den här sidan gäller för dig i egenskap av:

  • Hyresgäst/bostadsrättsinnehavare hos bolag som använder Störningsjourens tjänster
  • Intressent
  • Leverantör eller affärspartner
  • Webbplatsbesökare

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer eller e-postadresser är exempel på personuppgifter. Men även bilder eller ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, exempelvis att man samlar in, registrerar, strukturerar, lagrar, överför eller raderar en sådan uppgift.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Störningsjouren i Göteborg AB, org nr: 556657-1443 med adress: Box 9, 401 20 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I de fall du är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som är Personuppgiftsansvarig för behandlingen som Störningsjouren är anlitad att utföra.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar och med stöd av vilken laglig grund vi gör det. Hur länge vi sparar personuppgifterna och när de gallras anges i avtal och i vår dokumenthanteringsplan.

Var finns information för hyresgäster?

Vi behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare på uppdrag av din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Det innebär att det är din hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Störningsjouren får som Personuppgiftsbiträde instruktioner att behandla dina uppgifter för anslutna bolags och föreningars räkning. Frågor om hur personuppgifter behandlas för dig som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare hänvisar vi till Personuppgiftsansvarig.

Laglig grund: Vi behandlar personuppgifterna med avtal och eventuella samtycken som laglig grund för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtal, men även för att kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter så som exempelvis bokföringslagen.

 Intressent

Du kan komma att lämna dina personuppgifter om du söker anställning hos oss, bevakar lediga tjänster på webben eller i frågeformuläret på vår hemsida. Om du deltar i undersökningar och arrangemang eller har kontakt med våra handläggare eller kundservice kan du också komma att lämna ifrån dig personuppgifter till oss.

Laglig grund för behandlingen är i de här fallen ett berättigat intresse för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra affärer, tjänster och produkter.

Dina personuppgifter kan även lämnas till oss av någon som är anställd hos oss för att du är anhörig till personen. Behandling av dessa kontaktuppgifter är nödvändig för att vi ska veta vem vi ska kontakta om någon av våra anställda råkar ut för olycka eller sjukdom.

Laglig grund för behandlingen är då ett berättigat intresse.

Leverantörer eller affärspartner

Tillhandahållande av avtal

Vi behandlar personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern.

Laglig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Har du enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.

Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 2 år efter det att avtalsförhållandet har upphört

Webbplatsbesökare

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Det gör vi i syfte att sammanställa statistik över användandet av vår webbplats.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.

Webbloggarna raderas efter 30 dagar.

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i den här texten.

Rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot oss. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som vi kan ha på en person eller ett företag.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

Säkerhet och skydd för våra medarbetare

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra missbruk av våra

tjänster, för att upptäcka och förhindra bedrägerier och liknande.

Laglig grund för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare och att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå, samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter som används för dessa ändamål sparas så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.

Vi kan komma att spela in samtal i syfte att skydda våra medarbetare i situationer som utgör hot, förtal och trakasserier samt för att säkra korrekt information i utredningssyfte och för anmälan av lagöverträdelser till ansvariga myndigheter.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare, att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Regler om hur länge vi sparar dokument regleras i vår dokumenthanteringsplan som utfärdas med stöd av arkivlagen. Personuppgifterna kan dock sparas länge om detta krävs enligt lag som exempelvis arkivlagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör, kund eller till olika myndigheter.

Störningsjouren i Göteborg AB är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär också att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi bara lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Begäran om registerutdrag görs till info@storningsjouren.goteborg.se eller via Kontakta oss på vår hemsida. Blankett för begäran om registerutdrag kan du hämta här.  Blankett – Beställning av registerutdrag

Rätt till rättelse

Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om dina personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna radering har ägt rum. Det kan dock finnas lagstadgade skyldigheter som gör att vi inte kan radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från arkivlagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett kompatibelt format.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

Du är välkommen att kontakta oss på info@storningsjouren.goteborg.se eller ringa på 031-773 83 80 om du:

  • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter
  • önskar ett registerutdrag
  • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • vill rätta felaktiga uppgifter
  • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
  • vill få dina uppgifter raderade

Du har också rätt att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens webbplats.

Ändringar i den här informationstexten

Om den här texten uppdateras meddelar vi det på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i av texten via särskild länk.

Dataskyddsombud

Om du har några frågor kring den här texten, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du utövar dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Namn: Nina Havner, Göteborgs Stad Intraservice
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Det här dokumentet uppdaterades senast 2018-10-01